ม.สงฆ์ไทยสุดเจ๋ง มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดตีพิมพ์งานวิจัยมจร. การใช้หลักธรรมบริหารร.ร.ปริยัติธรรม แผนกสามัญ จนเห็นผลเชิงประจักษ์

0
21966

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่ทางมจร.ได้มีโอกาสไปเสนองานวิจัยรูปแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในประเทศไทย ยังเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 13-16 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แต่ในส่วนที่ให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้น มีการเปิดรับมาเป็นปีที่ 2 เท่านั้น โดยทีมงานที่ร่วมทำวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพริเดนเชียลส์ สหาราชอาณาจักร ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มจร. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป อาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์ มจร. ซึ่งจากการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ได้ผ่านการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยจนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด

รศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวิจัยดังกล่าวเป็นการนำเสนอถึงแนวทางในการใช้หลักธรรมมาบริหารจัดการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรได้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพร้อมกับการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และภาษาบาลี โดยนำหลักธรรมไปบริหารงานในทุกเรื่อง ทำให้เกิดผลในเชิงประจักษ์

ด้าน ดร.อุทิศ กล่าวว่า ไม่เคยมีงานวิจัยเชิงพุทธศาสนาไปนำเสนอในงานนี้มาก่อน ดังนั้นของมจร. จึงเป็นงานแรก ทั้งยังได้รับการยอมรับได้ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดด้วย โดยงานวิจัยของมจร. เป็น 1 ในงานวิจัย 50 เรื่อง ของ 40 ประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในครั้งนี้

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.นี้ มจร. วังน้อย มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน คาดว่าจะมีพระภิกษุสามเณร ฆราวาส ญาติโยม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีอย่างล้นหลาม