ม.ราชภัฏพระนคร จับมือมูลนิธิพระอภิธรรมฯ ผุดสอนพระอภิธรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ดึงวัยโจ๋เรียนธรรมะ ฟื้นเรียนอภิธรรมยุคดิจิทัล

0
1065

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร จับมือ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ปั้นโครงการศึกษาพระอภิธรรมร่วมสมัย เปิดหลักสูตรจิต เจตสิกศึกษา หวังเป็นทางเลือกใหม่แก่สังคม ได้ศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายวิทยาลัยทางพุทธศาสนาและปรัชญา พุทธวิชชาลัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระอภิธรรมและพระไตรปิฎกแก่นักศึกษาและประชาชน โดยเปิดรุ่นแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวในตอนหนึ่งของการเปิดโครงการศึกษาพระอภิธรรมร่วมสมัย ว่า พุทธวิชชาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจะบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติไปยังนักศึกษาและสังคม การเรียนพระอภิธรรมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องของจิตนิยม คือการสร้างปัญญาให้แก่สังคม ถ้าเรามีความจิตที่ถูกต้อง การกระทำทางกาย วาจา และความคิดก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะส่งผลให้ทำอะไรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและความดีจะมีพลังส่งไปยังบุคคลและสังคมรอบข้างได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานมูลนิธิพระอภิธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเรียนพระอภิธรรมเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นสิ่งสูงสุดของแก่นพระพุทธศาสนา การที่พระสงฆ์และฆราวาสได้มีโอกาสเล่าเรียนพระอภิธรรม จะเป็นการช่วยกันสืบสานพระพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ยืนยาวออกไปได้นานและยั่งยืน ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ทางอธิการบดีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้และลงมาดูแลด้วยตัวท่านเอง และโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับมากในรุ่นที่เราเปิดที่วิทยาลัยพุทธวิชชาลัย และจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ ทางมูลนิธิฯ ก็ได้เตรียมขยายและเปิดรุ่นที่ 2 และในอนาคตอาจจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.พระนคร และผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย  กล่าวว่า การเรียนพระอภิธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการทำความเข้าใจตัวเราเอง และการเข้าใจผู้อื่นเป็นการศึกษาธรรมะจากภายในจิตใจของมนุษย์ การมาเรียนพระอภิธรรมจะทำให้ได้เข้าใจพระพุทธศาสนา เข้าใจสังคมและมีความสุขกับการทบทวนตัวเอง นอกจากนั้น ผู้สูงอายุบางคนเมื่อมาเรียนพระอภิธรรมแล้ว จะทำให้ชีวิตยืนยาว มีความสุข และมีความจำดีขึ้นได้ ได้เพื่อนใหม่ๆ และมีสภาวสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

รตท.มล.พงษ์พิพัฒน์ เกษมศรี นักศึกษารุ่น 1 ที่มาเรียนพระอภิธรรม กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจ ที่ได้มาเรียนร่วมกับพี่ๆ น้องๆ หลายคน การเรียนพระอภิธรรมทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ได้ดูแลจิตใจของตัวเองอย่างถูกต้อง มีประโยชน์ และทำให้ผ่อนคลาย และมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เร็วขึ้น และทำได้ง่ายขึ้น ครูบาอาจารย์ที่สอนก็สอนเก่งมาก เข้าใจง่าย สถานที่มีความสะดวกสบายมาก เหมาะแก่การศึกษาธรรมะและการปฏิบัติ คิดว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้การทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้ราบรื่นมากขึ้น มีสติ และมีสมาธิมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พุทธวิชชาลัย โทร.0617853841 เรียนทุกวันอาทิตย์ 8.30-16.00 น.