มูลนิธิหลวงพ่อรวย นำเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ร้อยเอ็ด

0
952

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร ธมฺมสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร. ได้นำคณะมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ซึ่งประกอบด้วยพระปลัดนิวัตน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี นายนริศ แจ่มใส นายกำจัด ลำดับศรี นายสมชาย รักษาศักดิ์และคณะกรรมการมูลนิธิได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ประกอบด้วย ถุงยังชีพ 10,000 ถุง ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 700 ถุง เงินสด 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย บ้านไผ่ล้อม อ.เชียงขวัญ บ้านดอนแดง บ้านสำโรง บ้านดอนคำ อ.พนมไพร

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนตามวัตถุประสงค์ของพระมงคลสิทธาจารย์  (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เพื่อช่วยเหลืออุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ งานการศึกษาและสาธารณสงเคราะห์ทั่วไป

 

การไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จัวหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความอนุโมทนายินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ