มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เผยความคืบหน้าโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา

0
811

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 2 กับคณะกรรมการโครงการ อาทิ พระครูปริตรโกศล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นางวันทนีย์ วัฒนะ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ ดร.ศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ นางสาวสตปิยา เพชรรัตน์ นางปิยรัตน์ จำนงกิจพานิช ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ม.ร.ว.ชฎาทิพย์ ชยางกูร และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่ประชุมได้รับทราบถึงการตอบรับจากสมเด็จพระสังฆนายก ประเทศศรีลังกา ในการมาร่วมงาน พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดมัลละวัตตะและวัดกัลยาณีพร้อมผู้ติดตาม ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมานั้นเป็นพระบรมเกศาธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยพระบรมเกศาธาตุ และการบูชาพระบรมเกศาธาตุตามธรรมเนียมของศรีลังกา

โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการฉลองวาระครบรอบ 266 ปีแห่งพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 700 ปี ของเถรวาทไทย–ลังกา มาจนถึงปัจจุบัน