มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ 106 ปี แห่งการประสูติ

0
1011

วันนี้ (3 ต.ค.62) ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียน และโรงพยาบาล 

 

นายจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล กองทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ 106 ปี แห่งการประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร คณะกรรมการฯ พร้อมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ เพื่อประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ให้แก่องค์กรและบุคคลที่สมควรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดังนี้ ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประทานให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา 19 สำนักๆ ละ 200,000 บาท

นายจรัญ กล่าวต่อไปว่า ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในโรงพยาบาลที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงดำริให้จัดสร้างอาคารโรงพยาบาลขึ้นในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 17 โรงพยาบาลๆ ละ 19 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 41ทุน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 9 ทุน โดยระดับประถมศึกษาได้รับทุนปีละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาได้รับทุนปีละ10,000บาท ระดับอุดมศึกษาได้รับทุนปีละ 25,000 บาท ขณะเดียวกันในปีนี้คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วย รพ.ลานสกา ซึ่งได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะ ได้ร่วมกันจัดหาทุนสำหรับตั้งเป็นกองทุนการรักษาและจัดทำรากฟันเทียมรพ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 500,000 บาท และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสำหรับ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี จำนวน 40,000 บาท