มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ถวายพระคัมภีร์ “วชิรพุทธิฎีกา” กรรมการมส.

0
148

วันนี้ (20 พ.ค.63) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาถรสมาคม(มส.) โดยก่อนการประชุม นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้นำพระคัมภีร์ วชิรพุทธิฎีกา ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และกรรมการมส.ทุกรูป โดยนายระพินทร์ กล่าวว่า พระคัมภีร์ วชิรพุทธิฎีกา นี้ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยขยายส่วนที่เข้าใจยากในพระวินัยปิฎก และอรรถกถาพระวินัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ในการศึกษาพระวินัย ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้จัดพิมพ์ทั้งหมด 15,000 ชุด และนอกจากจะนำมาถวายกรรมการมส.แล้ว ยังได้ประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในการนำพระคัมภีร์ดังกล่าวถวายแด่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอทั่วประเทศด้วย

นายระพินทร์ กล่าวด้วยว่า มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีภารกิจหลักในการจัดสร้าง และเผยแผ่พระคัมภีร์ ฉบับ ภูมิพโลภิกขุ โดยที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้นำพระคัมภีร์ฉบับ ภูมิพโลภิกขุไปเผยแผ่ ถวายวัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 88 แห่ง จำนวนพระคัมภีร์  3,077 เล่ม และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา