มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ วธ. เปิดงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่องานพระพุทธศาสนา” มอบรางวัลผู้ที่ได้รับโล่และรางวัลเกียรติคุณ

0
176

ปลัดวธ.แนะปรับวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในวัด ต่อยอดโดยใช้กับนวัตกรรม สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำคำสอนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกวัย มีภูมิคุ้มกัน  ค่านิยมที่ดีงามในการดำรงชีวิต 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม ในฐานะประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่องานพระพุทธศาสนา” ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแผ่สื่อสร้างสรรค์ โดยมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลเกียรติคุณ และเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร บุคคล พุทธศาสนิกชน สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 

ดร.ยุพา กล่าวว่า ประเทศไทยมีเสาหลักสำคัญ อันประกอบไปด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยศาสนาถือเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ  มีพระสงฆ์เป็นศาสนทายาทในการเผยแผ่หลักศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บ่มเพาะ เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม แก่ประชาชนมาแต่ครั้งอดีตนับเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสื่อสารไร้พรมแดน ส่งผลให้ประเทศไทย มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในวัด  แต่มีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้กับนวัตกรรม สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิถีชีวิตของคนไทย สามารถพัฒนาคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และรัฐบาลในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม การมีจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับ วธ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย รวมทั้งปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างค่านิยมเชิงบวก สู่สังคมคุณธรรม  ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  พร้อมทั้งมอบนโยบายในการ “นำมิติวัฒนธรรมส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยให้หน่วยงานในสังกัด วธ.ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามภารกิจขององค์กร มีกรมการศาสนา ที่มีภารกิจหลักในการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำเนินการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการสร้างการรับรู้ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายฯ นำศาสนธรรมมิติทางศาสนา วัฒนธรรม ไปพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อให้คนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแก่นธรรมทางพระพุทธศาสนา มีภูมิคุ้มกัน ค่านิยมที่ดีงามในการดำรงชีวิต พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

*****************************************************************