มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อินทพร จั่นเอี่ยม” ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0
50

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอินทพร จั่นเอี่ยม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี

สำหรับประวัติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม เกิดวันที่ 21 เม.ย. 2508 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ. 2547–2549 นักวิชาการศาสนา 8 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549–2553 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2553–2553 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2553–2553 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2553–2554 ผอ.กองกลาง พ.ศ. 2555–2556 ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล พ.ศ. 2556–2557 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557–2561 ผอ.สำนักงานศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561–2565 ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2564 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2557 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2555 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

*****************************************************************