มิติใหม่ สวทช. จัดกิจกรรม “วิทย์ในวัด” สำหรับครู-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เรียนรู้แหล่งกำเนิดพลังงาน ดูดาวสัมพันธ์กับปฏิทิน

0
1378

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์ในวัด” สำหรับครูและสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจากภาคเหนือ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 โรงเรียน เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวเปิดการอบรม “วิทยาศาสตร์ในวัด” ครั้งนี้ว่า ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้สามเณรศึกษาพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง เพราะพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ในทุกกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากการฝึกสังเกต การตั้งคำถามหรือสมมติฐาน การหาคำตอบด้วยเหตุและผล จนสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งกระบวนการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นจากหลักคิดทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน และเป้าหมายสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์คือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น

นางสาวผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญจากไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบ active learning ที่สามเณรจะได้รับความรู้จากสภาพแวดล้อมในวัด โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สวทช. นำกิจกรรมที่สามารถซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดการอบรม นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเป็นวิทยากรแกนนำการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในวัดที่โรงเรียนของตนเองได้ด้วย

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. ในฐานะผู้เขียนหนังสือ “วิทยาศาสตร์ในวัด” กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดเป็นเหตุและเป็นผล มีกระบวนการค้นหาความจริงในธรรมชาติอย่างมีหลักการ ในขณะที่ธรรมะช่วยหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี หลุดพ้นจากความชั่ว ซึ่งการนำครู พระอาจารย์และสามเณรมาอบรมก็เปรียบเสมือนเป็นธรรมทูตทางวิทยาศาสตร์ที่นำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป โดยได้ดึงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือมาสร้างเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบสนุกและเข้าใจง่าย จำนวน 5 กิจกรรม เช่น “ฟังเสียงระฆังในวัด” กับกิจกรรมการเรียนรู้คลื่นเสียงและแหล่งกำเนิดเสียง “ต้นโพธิ์…ต้นไม้ยอดฮิตของวัด” กับกิจกรรมการลอกลายใบไม้ “จิตกรรมบนผนังอุโบสถ” กับกิจกรรมการวาดภาพศิลปะจากลิ่มนม “เก็บบัวไหว้พระ” กับกิจกรรมการเคลือบพื้นผิวด้วยวัสดุต่างๆ และ “ทำไมอุโบสถถึงเย็น” กับกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งกำเนิดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

ส่วนกิจกรรมปิดท้ายในยามค่ำคืน ได้รับเกียรติจาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) บรรยายความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์กับปฏิทิน” พร้อมนำสามเณรและครูร่วมกิจกรรมดูดาวกับทีม สดร. ที่แนะนำถึงวิธีการสังเกตกลุ่มดาวต่างๆ ด้วยตาเปล่า และศึกษาวิธีการดูดาวผ่านกล้องดูดาวด้วย