#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี / ผวจ.สระบุรีลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมค่าย “คบเด็กสร้างฝาย” ปีที่ 8 ตอน สานสมวัย น้องสร้างฝาย พี่พึ่งตน

0
98

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เพื่อดูพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการค่าย “คบเด็กสร้างฝาย” ปีที่ 8 ตอน สานสมวัย น้องสร้างฝาย พี่พึ่งตน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายพนม ศรีชัยกูล ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอมวกเหล็ก นายบุญล้อม เต้าแก้ว ผู้แทนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ครูแตน สมจิตร์ ชนะชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และทีมดำเนินการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลพื้นที่ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ซึ่งในโอกาสนี้ นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายบันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก ลงพื้นที่ในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้กิจกรรม “คบเด็กสร้างฝาย” ปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. กิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่จริงโดยการนำศาสตร์พระราชาลงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม
  2. ระดมพลังภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ร่วมขับเคลื่อนสร้างพื้นที่ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาด้วยศาสตร์พระราชา
  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ลงสู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” โดยเป็นการขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน และมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้
  4. กิจกรรมค่าย “คบเด็กสร้างฝาย ปีที่ 8 ตอน สานสามวัย น้องสร้างฝาย พี่พึ่งตน” ระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่ต่ำกว่า 600 คน
  5. เกิดพื้นที่โคกหนองนา โมเดล จำนวน 1 พื้นที่
  6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 7 ภาคี ของลุ่มน้ำป่าสัก
  7. เกิดสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการนำศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อขยายผลการสืบสานศาสตร์พระราชา

#สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน