มอบตราตั้ง 351 พระอุปัชฌาย์ เตือนอย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง “หลวงพี่น้ำฝน” ร่วมถวายมุทิตามอบเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น “พูล เพิ่ม ทรัพย์”

0
634

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีพิธีมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือสอบความรู้ โดยมีเจ้าคณะใหญ่ในแต่ละหนเป็นประธานมอบตราตั้งให้กับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองของตน ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยมีพระสังฆาธิการที่สอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์ จำนวน 351 รูป แบ่งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ 335 รูป และพระอุปัชฌาย์วิสามัญ 16 รูป ซึ่งในจำนวนพระอุปัชฌาย์วิสามัญ พบว่ามีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ สมเด็จธงชัย รวมอยู่ด้วย

สำหรับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ระบุไว้ว่า พระอุปัชฌาย์ มี 2 ประเภท คือ 1.พระอุปัชฌาย์สามัญ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่ และ2.พระอุปัชฌาย์วิสามัญ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวให้โอวาทว่า การฝึกอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 55 ซึ่งตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ มีความสำคัญมาก เพราะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบ คัดกรอง คัดเลือก ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท โดยมีหน้าที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 ทั้งยังเป็นกิจสำคัญที่จะสร้างความเจริญ หรือความเสื่อมมาสู่คณะสงฆ์ได้ เพราะหากพระอุปัชฌาย์ละเอียดรอบคอบ ก็จะได้คนดีเข้าสู่พระพุทธศาสนา หากย่อหย่อนก็จะได้คนไม่ดีเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์เสื่อมเสียได้ ดังนั้นพระอุปัชฌาย์จึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก และอยากฝากไว้ว่าการเป็นพระอุปัชฌาย์อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง และอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นมาจากการมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ทั้งนี้ก่อนพิธีมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ได้ถวายมุทิตาแสดงความยินดีกับพระสังฆาธิการทั้ง 351 รูปจากทั่วประเทศที่ผ่านการสอบพระอุปัชฌาย์  โดยการถวายวัตถุมงคล เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น “พูล เพิ่ม ทรัพย์” ๑๐๘ ชาตกาล หลวงพ่อพูล ให้แก่ว่าที่พระอุปัชฌาย์ทุกรูปในโอกาสนี้ด้วย