มหาเถรฯ-รัฐบาล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

0
109

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

นายณรงค์ กล่าวว่า พศ.ได้ประสานเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เพื่อกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล ฯ โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน เป็นประธานดำเนินงาน ดังนี้

๑. วันอาทิตย์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธี ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

๒. วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธี ณ วัดกะพังสุรินทร์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๓. วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๔. วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธี ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๕. วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผอ.พศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในเวลา ๐๗.๐๐ น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร และในเวลา ๑๗.๐๐ น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ประสานเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนั้น ๆ ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด