มหาเถรฯ มีมติทุกวัดทั่วประเทศ จัดผ้าป่าสนับสนุน “ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

0
652

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.62 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา เลขาธิการมส.เสนอว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และแก่ชาวโลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต ดังนั้นในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา  5  ธ.ค. 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่  5 ก.พ. 2547  พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2547 เป็นทุนเริ่มแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจากการประชุมเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2562 อาคารพระชันษา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้จัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

รองโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า มส.จึงเห็นควรให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ต.ค. ของทุกปี นับตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป แล้วนำปัจจัยส่งเจ้าคณะจังหวัด โดยเจ้าคณะจังหวัดรวบรวมแล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 และพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนำเสนอมส. และประสานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยจากนี้ให้พศ.แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค ทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2  ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ และปฏิบัติตามมติมส. และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม