มหาเถรฯ-พศ. รุดช่วยเหลือพระสงฆ์และผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งโรงทาน-มอบอาหาร-น้ำดื่ม-ยาและเวชภัณฑ์

0
144

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากสถานการณ์อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ ในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 88 ตำบล 382 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  3,858  ครัวเรือน ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นั้น นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. ได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในพื้นที่ประสานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในระดับต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในวัด รวมถึง อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของร่องมรสุมฯ ดังกล่าว โดยรายงานให้ผอ.พศ.ทราบ พร้อมทั้งประมาณการความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผน ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์แก่วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ได้รับความเสียหายต่อไป

      นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานพระพุทธฯ จึงร่วมกับมหาเถรสมาคม(มส.) โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ นำโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส.มีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ พร้อมประสานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งประสานและระดมกำลังช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นได้สนับสนุนให้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

///////////////////////////////////////////////////////////////////