มหาเถรฯมีมติตั้ง “เจ้าคุณพล” เป็นเลขานุการศ.ต.ภ.

0
299

นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 15/2564 ได้มีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญดังนี้ 1.พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าคณะภาค 6 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย(มจร) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) 2.พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี รองเจ้าคณะจ.สุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.สุพรรณบุรี 3.พระครูพินิจสมณการ (จวง จนฺทลาโภ) อายุ 78 ปี รองเจ้าคณะจ.ปัตตานี เจ้าอาวาสวัดควนนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.ปัตตานี

4.พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺฐโสภโร) อายุ 69 ปี เจ้าคณะอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.สุพรรณบุรี 5.พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ ) อายุ 77 ปี เจ้าคณะอ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.ปราจีนบุรี 6.พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ) อายุ 66 ปี เจ้าคณะอ.สามพราน จ.นครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม