มหาเถรสมาคมมีมติตั้งที่ปรึกษา 4 รูป

0
886

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการผอ.พศ.  เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษามหาเถรสมาคม จำนวน 4 รูป ประกอบด้วย

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ

  1. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

3.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร

4.พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง