มหาเถรสมาคมตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” ประธาน คกก. การศึกษาพระปริยัติธรรม

0
472

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์  เจ้าคณะจ.นครปฐม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง พระราชวรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมส.  ศ.ธงทอง จันทรางศุ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และตน เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.2562 มาตรา 8 ที่ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะหนึ่ง โดยมาตรา 8 (1) ระบุว่า ประธานกรรมการรูปหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของมส.  และมาตรา 8 (4) ที่ระบุว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 รูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของมส. ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชต่อไป สำหรับในส่วนของคณะกรรมการ กำหนดไว้ในมาตรา 8 (3) ระบุว่า กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผอ.สำนักงบประมาณ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยให้ผอ.พศ.เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,