มหาจุฬาฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ รพ.วังน้อย

0
274

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้  โรงพยาบาลวังน้อยเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ขณะนี้มียอดผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่า ๗๐ ราย  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเร่งด่วน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลวังน้อย ในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตลอดมา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย โดยจะรวบรวมและบริจาคเพิ่มเติมต่อไป ในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคประกอบด้วย ๑. พระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี บริจาคเงินซื้อสิ่งของตามที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. IBSC บริจาคชุด PPE จำนวน ๒๐๐ ชุด ๓. IBSC บริจาค ชุด CPE จำนวน ๓๐๐ ชุด ๔. IBSC บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน ๔ ลังใหญ่ ๕. ข้าวสาร ๕ กระสอบ ๖. มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๗. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล บริจาคมาม่า มูลค่า จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสอบถามได้ที่ โทร.086-515-7292