มส.ไฟเขียวให้ “สิปป์บวร” เป็นผู้แทนร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาที่ สปป.ลาว

0
153

 

การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกพศ. ได้แถลงข่าวการประชุมมส. ว่า การประชุมวันนี้มีวาระการประชุมประกอบด้วย ๑. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ แต่งตั้ง พระครูประสิทธิ์ศีลคุณ กนฺตสีโล อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ธ) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธ) ๒. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ (ธ) ดังนี้

– พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม) อายุ ๗๘ พรรษา ๕๘ วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)

– พระครูวิธานธรรมโกวิท (บรรทาย ฐิตฺตธมฺโม) อายุ ๖๖ พรรษา ๓๓ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า (ธ) วัดอูนนา ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

– พระครูสุวรรณศีลคุณ (ทองเปลี่ยน ฐิตปญฺโญ) อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ เจ้าคณะตำบลนาพึง (ธ) วัดบ้านน้ำเกลี้ยงศิริมงคล ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย (ธ)

– เจ้าอธิการประสงค์ จารุธมฺโม อายุ ๗๐ พรรษา ๔๙ เจ้าคณะตำบลศรีวิไล (ธ) วัดป่าศรีชมภูพรญาณสังวราราม ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (ธ)

๓. มติมหาเถรคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

– พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส) อายุ ๗๙ พรรษา ๕๗ วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์และเจ้าคณะเขตบางแค ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

– พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชลอ เตชปุญฺโญ) อายุ ๗๓ พรรษา ๕๓ วัดธรรมขันธ์ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์ และเจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๑ รูป และอนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยในต่างประเทศ จำนวน ๓๘ รูป

๔. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ รูป ดังนี้

– พระครูกิตติธำรง อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ เจ้าอาวาสวัดบางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาและเจ้าคณะอำเภอควนเนียง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอควนเนียง

– พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ อายุ ๗๘ พรรษา ๕๑ เจ้าอาวาสวัดเขารักเกียรติ ตำบลกำแพง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะตำบลท่าชะมวง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ

๕. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

– แห่งที่ ๒๑ ตั้งอยู่ที่ วัดคลองทราย ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

– แห่งที่ ๒๒ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าภูมาศ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๖. รับทราบการประชุมร่วมการขับเคลื่อนกิจการงานด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว ได้มีหนังสือศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ คณะประจำ เลขที่ ๐๕/คปจ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง เชิญคณะผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แห่งราชอาณาจักรไทย เยี่ยมเยียนและทำกิจกรรม ณ สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๖

ในการเชิญคณะผู้แทนพศ.ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามกรอบความร่วมมือบันทึกช่วยจำระหว่างองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาว และพศ. ลงนามเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งลงนามโดยพระอาจารย์เวด มะเสไน รองประธานผู้ประจำการ ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว พระพรหมโมลี กรรมการมส. นายขาวพอน วันนะบุด อธิบดีกรมศาสนา  ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ และนายอำนาจ บัวศิริ (ผู้อำนวยการสำนักเลขาธฺการมหาเถรสมาคม(ตำแหน่งขณะนั้น)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง ปกปักรักษา และส่งเสริมกิจการของพระพุทธศาสนา ระหว่างสองประเทศโยเฉพาะความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นดีงามด้านพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ตามข้อความในข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แห่งบันทึกช่วยจำฉบับดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกช่วยจำ พศ.จึงเห็นควรเสนอให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามส. เป็นผู้แทนมส. ร่วมเดินทางสังเกตการณ์การประชุมฯ ณ สปป.ลวง ในระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมมส.ได้มีมติรับทราบ

*****************************************************************