มส.ไฟเขียวประเพณีสงกรานต์ในวัด กำหนดให้จัดแบบ New Normal ปลอดภัยได้บุญ

0
142

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 7/2564 โดยก่อนการประชุม พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 78 ปี

ภายหลังการประชุมนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ.คนที่ 2 แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประชุมกำหนดแนวทางการจัดงานวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 เพื่อกำหนดแนวทางสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม เหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ และประสานความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางและมาตรการรณรงค์การจัดกิจกรรมสงกรานต์ ตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”  ซึ่งสำนักเลขาธิการมส. ได้เสนอแนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พุทธศักราช 2564 ของพศ. เห็นควรขอความร่วมมือวัดทุกวัด พิจารณาจัดศาสนพิธีและส่งเสริมโบราณประเพณีในวัดแบบ New Normal (ฐานวิถีใหม่) โดยเน้นเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต และดำเนินการจัดพิธีต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

-จัดมาตรการ เว้นะรยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน

-จำกัดผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 บุคคล ต่อ 1 ตารางเมตร

-หลีกเลี่ยงการจัดในสถานที่คับแคบหรือมีเครื่องปรับอากาศ ควรจัดในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศระบายดี มีแสงแดดส่องถึง

-การสรงน้ำหรือปฏิบัติอื่นใด ให้มีการเรียงแถว แบบเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย

-หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น

-หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ที่ประชุมมส. ได้มีมติเห็นชอบและให้ถือปฏิบัติตามที่เสนอ