มส.ไฟเขียวประชาพิจารณ์ประชาชนเปลี่ยนชื่อวัดเหลือ 30%

0
506

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เห็นชอบหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดได้ พร้อมทั้งจัดทำประชาพิจารณ์ของประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 30% ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ 70% เพื่อให้การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทย

นายสิปป์บวร กล่าวด้วยว่า สำหรับหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด มีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อเดิมมีความหมายไม่ดี ไม่สุภาพ ไม่เป็นมงคล หรือเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์ ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีความหมาย 2.ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เพื่อสื่อถึงความเป็นมาในภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม ที่สามารถพิสูจน์ได้จากพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล 3.ชื่อที่ขอเปลี่ยนต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ศีลธรรม 4.ขอเปลี่ยนไปใช้ชื่อเดิม ซึ่งมีความหมายดี ประชาชนนิยมเรียกมานาน 5.ขอเปลี่ยนชื่อเพื่อใช้ภาษาถิ่น ซึ่งมีความหมายในทางที่ดี 6.ขอเปลี่ยนชื่อเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือสมเด็จพระสังฆราช 7.ขอเปลี่ยนชื่อเพราะไปตรงกัน หรือพ้องกัน กับชื่อวัดในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เดียวกัน 8.ขอเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน ตำบล ตามนโยบายมส. หรือตามชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือตรงตามชื่อวัดที่ระบุในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด