มส.ไฟเขียวตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี- ชลบุรี-ตราด

0
181

วันนี้ (10 มี.ค.65) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 7/2565 โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ตามที่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอ ตามหนังสือที่อ้างถึง พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กรรมการมส. เจ้าคณะภาค 13 รายงานว่า ที่ประชุมมส.ครั้งที่ 4/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และตราด เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 ตำแหน่ง โดยมส.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้

1.พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง เจ้าคณะอ.มะขาม จ.จันทบุรี เป็นรองเจ้าคณะจ.จันทบุรี

2.พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เจ้าคณะอ.เมืองชลบุรี เป็นรองเจ้าคณะจ.ชลบุรี

3.พระมหามงคล ยติโก เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม เจ้าคณะอ.บ่อไร่ เป็นรองเจ้าคณะจ.ตราด

*****************************************************************