มส.ให้ประชุมพระสังฆาธิการระดับสูงทั่วประเทศ “ติวเข้ม” กฎ มติ เชื่อมโยงปฏิรูปพุทธ มอบทุนปัจจัยบริจาคให้ 3 มูลนิธิ และรพ.ศิริราช

0
1172

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. คนที่ 2 แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.เห็นชอบการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของคณะสงฆ์ กฎมส. มติมส. ที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา รวมไปถึงชี้แจงแนวทางในการดำเนินการตามหลักสูตรการบวชระยะสั้น และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั้ง 6+1 ด้านด้วย โดยจะเชิญนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพศ. มาบรรยายในการประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานพระอนุญาตให้ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน ในสังฆราชูปถัมภ์ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และรองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับประทานปัจจัยบริจาคจากกรรมการมส. และคณะสงฆ์ทั่วประเทศในการจัดพิมพ์หนังสือ “มหานิบาตชาดก ทศชาติ ฉบับชินวร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มียอดปัจจัยทั้งสิ้น 82,067,150 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว คงเหลือยอดปัจจัย จำนวน 75,529,260 บาท โดยที่ประชุมมีมติจัดสรรปัจจัยส่วนที่เหลือแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 37,764,630 บาท และสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 37,764,630 บาท และการที่มส.ได้รับบริจาคจากปัจจัยกัณฑ์เทศน์วันสงกรานต์จากวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,330,160.34 บาท จัดมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน ในสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 1,165,000 บาท และมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1,165,000 บาท