มส.ให้ทุกวัด รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

0
357

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. เพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระบวรพุทธศาสนา คณะสงฆ์ โดยกำหนดให้จัดพิธีดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 18.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยที่ประชุมมส. ให้พศ.แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุต เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ พร้อมทั้งให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทุกจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม