มส.แต่งตั้ง “พระอาจารย์พบโชค” – “ครูบาอริยชาติ” เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

0
222

วันนี้ (20 ก.ค.66) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายพงศ์พล โยธินทวี รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 19/2566 ว่า มส.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 และภาค 7 ดังนี้ พระวิเชียรมุนี (ผดุงกิจ กิตฺติธโร) อายุ 90 พรรษา 70  เจ้าอาวาสวัดพัฒนราษฎร์บำรุง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.กำแพงเพชร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ) อายุ 54 พรรษา 34 เจ้าอาวาสวัดยางขาวสุทธาวาส และที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.พิจิตร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปญฺญาวโร) อายุ 68 พรรษา 25 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7

รองโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า แต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ดังนี้ พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย) อายุ 86  พรรษา 65 เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์ จ.นครปฐม เป็นปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ (แอ่ม ชุติวณฺโณ) อายุ 83 พรรษา 61 เจ้าอาวาสวัดน้ำตก จ.กาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 พระครูสุวรรณธรรมานุยุต (สมบุญ ปิยธมฺโม) อายุ 101 พรรษา 65 เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14

นายพงศ์พล กล่าวอีกว่า แต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4, 6 และ 7 ดังนี้ 1.พระไพศาลประชาทร (พบโชค ติสฺสวํโส) อายุ 59 พรรษา 25  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.เชียงราย 2.พระภาวนารัตนญาณ (สุชาติ อริยจิตฺโต) หรือ “ครูบาอริยชาติ” อายุ 41 พรรษา 21 เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.เชียงราย 3.พระครูญาณสัมปยุต (บุญปั๋น ญาณโสภโณ)อายุ 80 พรรษา 58 เจ้าอาวาสวัดแม่ลาน้อย เจ้าคณะอ.แม่ลาน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.แม่ฮ่องสอน 4.พระครูสุนทรธรรมานุโยค (สมพงษ์ เกสโร) อายุ 80 พรรษา 60  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโขงขาว เจ้าคณะอ.ดอยหล่อ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 5.พระครูสุนทรวิภาต (สมบูรณ์ ธมฺมนนฺโท) อายุ 68 พรรษา 47 เจ้าอาวาสวัดแสนทอง เจ้าคณะอ.อมก๋อย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 6.พระครูวรกิจพิธาน (ศรีวัย จกฺกวโร) อายุ 67 พรรษา 46  เจ้าอาวาสวัดสารภี รองเจ้าคณะอ.แม่วาง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.พระครูมงคลธรรมรักษ์ (สงวน สุมงฺคโล) อายุ 77 พรรษา 55 วิทยฐานะ เจ้าอาวาสวัดคุ้มครองธรรม รองเจ้าคณะอ.สอง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอ.สอง จ.แพร่ 8.พระครูพิทักษ์โพธิธรรม (สกุล ฐิตจิตฺโต) อายุ 80 พรรษา 59  วิทยฐานะ เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ เจ้าคณะต.ทุ่งโพธิ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะต.ทุ่งโพธิ์ จ.พิจิตร 9.พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว) อายุ 80 พรรษา 60  เจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ เจ้าคณะต.พนมเศษ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะต.พนมเศษ จ.นครสวรรค์  10. พระครูวิจารณ์ธรรมาภิวัฒน์ (อนันต์ อภิวฑฺฒโน) อายุ 67 พรรษา 46 เจ้าอาวาสวัดไชยามาตย์ เจ้าคณะต.เวียงทอง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะต.เวียงทอง จ.แพร่ 11.พระครูจันทรัตนสถิตย์ (จันทร์แก้ว ถิรปญฺโญ) อายุ 75 พรรษา 54 เจ้าอาวาสวัดกองทราย เจ้าคณะต.หนองผึ้ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะต.หนองผึ้ง จ.เชียงใหม่ 12. พระครูวิบูลกมลธรรม (กมล กมโล) อายุ 61 พรรษา 39 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดับภัย เจ้าคณะต.ปิงโค้ง เขต 2 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะต.ปิงโค้ง เขต 2 จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.นครสวรรค์ 1 ตำแหน่ง เพิ่มรองเจ้าคณะจ.เพชรบูรณ์ 2 ตำแหน่งด้วย

*****************************************************************