มส.แจ้งทุกวัดจัดทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ พร้อมกัน 13 ต.ค.นี้

0
169

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. ได้แถลงผลการประชุม ครั้งที่ 22/2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ มส. พ.ศ.2550ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดประชุมและมีมติร่วมกันของคณะกรรมการ 2 ข้อ 1. ให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจากจะต้องปรับแก้แต่ละหมวดให้สอดคล้องครอบคลุมบุคลากร องค์กรในอนาคตให้มีเอกภาพ 2.มีมติยกร่างใหม่ทั้งฉบับ โดยใช้กรอบแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปี 2550 เป็นหลัก แต่ยุบจากเดิม 5หมวดเหลือ 4 หมวด ประกอบด้วย 1.ว่าด้วยบททั่วไป 2.เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ 3.เรื่องการจัดตั้งกองทุนการเผยแผ่พุทธศาสนาและ4.ว่าด้วยเรื่องบทเฉพาะกาล โดยตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาวางกรอบยกร่างก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่ต่อไป

นายสิปป์บวร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางจัดทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และมีมติให้ พศ. แจ้งวัดทุกวัดดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการฯในวันที่13 ต.ค.2563ของทุกปี ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. โดยพศ.เสนอที่ประชุม มส.ให้มีมติ มอบหมายเจ้าคณะใหญ่ 4 หน และคณะใหญ่ธรรมยุติ พิจารณาคัดเลือกวัดในเขตปกครอง 1 วัดเพื่อจัดพิธีฯ ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ขอรับพระราชทานไตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 5 ไตร ในการประกอบการทอดผ้าป่าเพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และถูกต้องตามศาสนพิธี

///////////////////////////////////////////////////////////////////