มส.เห็นชอบ ๑๓ ภารกิจของศน. ประจำปี ๒๕๖๑ ให้พระสงฆ์การดำเนินการเผยแผ่ตามที่เสนอ เพื่อสร้างสังคมไทยให้สงบสุข

0
1419

 

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมการศาสนา(ศน.) ได้ดำเนินการโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามภารกิจของศน. ประกอบด้วย ๑. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๒. โครงการค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ๓. โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ๔. โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๕. โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ๖. โครงการประกวดบรรยายธรรม ๗. โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ๘. โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ๙. โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ๑๐. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ๑๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ๑๓. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับภาคคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อธิบดีศน. กล่าวต่อไปว่า ศน.จึงได้เสนอโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภารกิจของกรมการศาสนา ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมส.รับทราบ และอนุญาตให้ครูพระสอนศีลธรรม พระธรรมวิทยากร และพระสงฆ์ผู้ดำเนินงานในโครงการต่างๆ ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภารกิจของศน. เพื่อให้ประชาชนนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม ศน.ต้องขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการอำนวยความสะดวก และอนุญาตให้ครูพระสอนศีลธรรม พระธรรมวิทยากร และพระสงฆ์ผู้ดำเนินงานในโครงการต่างๆ ซึ่งอยู่ในการปกครอง ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภารกิจของศน.

“กรมการศาสนามีภารกิจดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้การคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมถึงดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างความสงบสุขสู่สังคมไทย” อธิบดีศน. กล่าว