มส.เห็นชอบให้วัดไทย-ตปท.เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา 13 และ 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 5

0
503

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า ด้วยวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้พศ. นำเสนอมส.เพื่อโปรดพิจารณาให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในวันอังคารที่ 13 ต.ค.2563 และวันศุกร์ที่ 23 ต.ค.2563 เวลา 18.00 น.

โดยที่ประชุมมส.รับทราบ และให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครอง พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศ ดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ ตามวัน เวลาดังกล่าว

(ชมคลิป)

“พิธีที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง โดยอาราธนาพระสงฆ์จำนวน 89 รูป มารับบิณฑบาต ส่วนภูมิภาคได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดทุกจังหวัดในการจัดพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หรือที่อื่นที่มีความเหมาะสม ส่วนต่างประเทศก็ได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจัดพิธีตามความเหมาะสม” นายสิปป์บวร กล่าว