มส.เห็นชอบให้วัดไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 อย่างพร้อมเพรียง

0
203

นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  28 ก.ค. 2563 เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงตราสัญลักษณ์ ในเดือนก.ค.2563

ทั้งนี้สำหรับวันที่ 28 ก.ค.2563 ให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดำเนินการ ดังนี้ 1. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร 2.เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้พศ. แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ประสานเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนั้น ๆ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ประกาศอย่างเคร่งครัด

รองโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส. ยังเห็นชอบจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี2563 โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน เป็นประธานดำเนินงานตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 1.สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวัน10 ส.ค. เวลา 16.00 น.ที่วัดเทพศิรินทราวาส   2. พระพรหมบัณฑิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในที่ 11 ส.ค. เวลา 16.00 น. ที่วัดประยุรวงศาวาส  3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันที่ 9 ส.ค. เวลา 17.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม 4. พระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวัน 11 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 5. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 10 ส.ค.  เวลา 14.00 น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด