มส.เห็นชอบหลักเกณฑ์การบวชใหม่ 15 วัน 30 วัน ไม่ห้ามการบวชระยะสั้น บวชแก้บน หรือบวชตามประเพณี

0
3200

วันนี้ (19 มกราคม) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปหลักเกณฑ์การบรรพชาอุปสมบทใหม่เป็น 2  ระยะ คือ ระยะการบวช 15 วัน และ 30 วัน โดยเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 เมื่อพ.ศ.2539 เป็นหลักการศึกษาอบรมสำหรับผู้บวช 30 วัน ส่วนระยะการบวช 15 วันให้ลดชั่วโมงหลักสูตรลงมาให้เหมาะสม สำหรับเรื่องอื่นๆ เช่น การบวชระยะ 3 วัน 7 วัน การบวชแก้บน บวชหน้าไฟ ไม่มีการหยิบยกมาพิจารณา ระหว่างนี้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกเล็กน้อย จากนั้นจะมีการนำขึ้นในเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เพื่อให้มีการโหลดหลักสูตรนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้มส.ได้เห็นชอบให้มีการจัดเก็บข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศตามแบบที่กำหนด

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมส. กล่าวเสริมว่า ที่ประชุมมส.ยังได้เห็นชอบโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยให้เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวัดที่จะเข้าโครงการฯตามที่เคยปฏิบัติมา เช่น วัดสุทธิวนาราม วัดด่าน วัดคลองเคยใน จากนั้นได้มีการขยายผลเป็น 1 ร้อยวัด และต่อไปจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมวัดทั่วประเทศ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการที่เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งขึ้นมา

ด้านพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมส. กล่าวว่า ในส่วนของการบวชหน้าไฟ บวชแก้บน รวมไปถึงการบวชตามประเพณีที่มีระยะเวลาไม่ถึง 15 วันนั้น มส.ไม่ได้ห้าม แต่หากมีผู้ที่ต้องการจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ มส.จะเน้นให้ต้องบวชในระยะเวลา 15 วัน หรือ 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่มส.ออกมติกำหนดระยะเวลาในการบวชดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุมมส. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) ทรงปรารภในที่ประชุมมส.ว่า สมควรที่มส.จะกำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุ สามเณร ประพฤติปฏิบัติตนให้มั่นคงในพระธรรมวินัย สมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คณะสงฆ์เป็นที่นับถือศรัทธาต่อสังคมไทย โดยมส.ได้รับสนองพระปรารภดังกล่าว และออกเป็นมติ ดังนี้ 1.ให้พระสังฆาธิการทบทวนปฏิบัติตามกฎมส.ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กฎมส.ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541  การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์ ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 2. ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครอง  ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมส. มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการคัดครองผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบทใหม่  3.ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ กำหนดหลักเกณฑ์การอบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญญาของประชาชน บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ