มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา

0
1373

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.มีมติเห็นชอบ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 ส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 07.00น. ที่ท้องสนามหลวง โดยนิมนต์พระภิกษุสามเณร 670 รูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่ 21 ก.ค.เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระเถรานุเถระ 243 รูป มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ขณะที่ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมกับส่วนกลาง โดยในต่างประเทศให้ยึดตามเวลาท้องถิ่น ส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้จัดในวันที่ 28 ก.ค. ในสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม

 

ด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งในประเทศและสถาบันสมทบในต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ด้วย

สำหรับคณะสงฆ์ได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์มหามงคล โดยการเจริญพระพุทธมนต์เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 -29 ก.ค. 2561 ซึ่งกำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ประกอบด้วย  1. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. เวลา 16.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพเทพฯ

  1. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. เวลา 14.00 น. ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
  2. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ 25 ก.ค. เวลา 17.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
  3. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ 25 ก.ค. เวลา 13.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  4. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ 24 ก.ค. เวลา 16.00 น. ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ในส่วนของมจร. อ.วังน้อย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี มจร. ได้กำหนดวันที่  23 ก.ค. เวลา 13.00 น. ให้จัดส่วนกลาง ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร. อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ห้องเรียนและสถาบันสมทบทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก กำหนดให้จัดพิธีพร้อมกันเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว