มส.เห็นชอบบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม พศ.เปิดรับสมัครอายุ 7-14 ปี ถึง 31 มี.ค.นี้

0
2567

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม(มส.) โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมส. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่พศ.นำเรียนเสนอโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ พุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให้แก่เยาวชนของชาติ สนองการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมในระหว่างปิดภาคเรียน

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ด้วยสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศีลธรรม และปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใหม่ๆ บทบาทและวิถีสังคมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ตกอยู่กับเยาวชนอันเป็นทรัพยากรของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการจะดำรงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ มีผลให้เยาวชนหันมาบรรพชาเป็นสามเณรน้อยลง ดังนั้น พศ.จึงเห็นสมควรร่วมกันสร้างค่านิยมให้ประชาชนส่งเสริมเยาวชนเห็นความสำคัญในการบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น

“สำนักงานพระพุทธฯ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จึงจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิดรับสมัครเยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 7 – 14 ปี เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 100 รูป ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2561 กำหนดบรรพชาในวันที่ 5 เม.ย. และลาสิกขาในวันที่ 24 เม.ย. 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ” โฆษกพศ. กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำบุตรหลานเข้าสมัครรับการบรรพชาเป็นสามเณรได้ที่ ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.  02-441 7965-6