มส.เห็นชอบตั้ง “พระพุทธิญาณมุนี” เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

0
2510

นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้เห็นชอบตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้แจ้งมส. ตามรายงานของ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ว่า พระรัตนมุนี(ปุณณมี วิสารโท) รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย รองเจ้าคณะจ.เชียงราย ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.เชียงรายว่างลง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 จึงเสนอแต่งตั้ง พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.เชียงราย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

นายวีระ กล่าวด้วยว่า มส.ยังรับทราบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 ประจำปี 2561 ในงวดที่ 3 จำนวน 186 วัด โดยพศ.ได้นำเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้กรมราชเลขานุการในพระองค์นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดทุกวัดตามที่เสนอ ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2562 โดยได้นำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว