มส.เห็นชอบตั้งสถานปฏิบัติธรรมวัดไผ่ล้อม-วัดศิลามูล จ.นครปฐม ด้าน “แม่กองธรรม” ประกาศสอบธรรมศึกษา 5 มี.ค.นี้

0
474

    วันนี้ (10 ก.พ.64) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า มส.มีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิตลงวันที่ 16 ม.ค. 2564 แจ้งว่า พระเทพมหาเจตยาจารย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 แห่ง 1.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 20 ตั้งอยู่ที่ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (คมน์กฤตย์ กิตฺติจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าสำนัก 2. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 21 ตั้งอยู่ที่ วัดศิลามูล ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมี พระมหาสมโภช สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดศิลามูล เป็นเจ้าสำนัก ทั้งนี้ การอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมส. ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2558

นายสิปป์บวร กล่าวว่า นอกจากนี้ มส.ได้มีมติรับทราบประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยระบุว่า ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีประกาศเลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น บัดนี้หลายจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และประกาศให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้แล้ว สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมส.จึงประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มี.ค.2564 ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 โดยอนุโลม สำหรับนักเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน) นั้น ให้เข้าสอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

(ชมคลิป)