มส.เห็นชอบจัดสวดมนต์ข้ามปี ส่วนกลางวัดราชบพิธฯ-พุทธมณฑล พศ.พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกพศจ.ทุกจังหวัด

0
546

วันนี้ (9 ต.ค.2563) มีการประชุม มหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 23/2563 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีกรรมการมส. พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้บริหารและข้าราชการพศ.ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. ได้แถลงผลการประชุมที่น่าสนใจว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแน่งต่างๆ ประกอบด้วย ตั้งที่ปรึกษาระดับ เจ้าคณะตำบล และรักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเลื่อนการประชุมมส.ครั้งที่ 24/2563 เนื่องจากเป็นช่วงกฐินกาล ที่ประชุมอนุมัติการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจ.สุโขทัย จ.เชียงใหม่และชลบุรี และรับทราบการขอตั้งวัดในเขตปกครองต่างๆ จำนวน 141วัด

นายสิปป์บวร กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ปี 2564 โดยพศ.ขอความเห็นชอบกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาข้ามปีเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันที่ 31ธ.ค.2563 และทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 ม.ค.2564 โดยพศ.จะจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมสวดมนต์  ในส่วนกลางกำหนดจัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพุทธมณฑล จ.นครปฐม ในส่วนภูมิภาคให้ประสานความร่วมมือกับวัด ส่วนราชการโดยตั้งคณะกรรมการสวดมนต์ฯทุกจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ผอ.พศจ.เป็นกรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี