มส.เห็นชอบจัดตั้ง “พระพิธีธรรม” ประจำ 112 อารามหลวงภูมิภาค

0
264

 

นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระพิธีธรรม ประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค ตามพระอนุมัติของสมเด็จพระสังฆราช โดยตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายให้รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแก่ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่สำนักพระราชวังกำหนด พร้อมกับได้รับพระอนุมัติจากสมเด็จพระสังฆราชให้ตั้งพระพิธีธรรม ประจำพระอารามหลวง จำนวน 112 พระอารามในส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติหน้าที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า โดยมส.มีมติดังนี้ 1.เห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระพิธีธรรม ประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค 2.มอบเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ดำเนินการส่งเสริมพระพิธีธรรม ประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้ และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรม ประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ยังมีมติให้พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. และพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมส. เป็นตัวแทนมส. ในการเป็นที่ปรึกษาการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วย

*****************************************************************