มส.เตรียมจัดประชุมใหญ่พระธรรมทูตในประเทศ มอบพระพรหมโมลี เตรียมการระดมสมองหาแนวทางการเผยแผ่ให้ทันโลกยุคดิจิตอล

0
1315

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีมติเห็นชอบการจัดสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศ ประจำปี2561 โดยให้พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต สำนักงานกองงานพระธรรมทูต ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศ ในแต่ละสาย เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานจากกองงานพระธรรมทูต รวมทั้งพิจารณาการเก็บข้อมูลพระธรรมทูต และการจัดทำระบบสารสนเทศของพระธรรมทูต อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ที่สำคัญจะได้พิจารณาร่วมกันในการหาแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันนี้นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้มส.และพศ. ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าประชุม จำนวน 410 รูป/คน ประกอบด้วย หัวหน้าพระธรรมทูตและเลขานุการ หัวหน้าสาย  พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงานจังหวัดทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กองเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจะจัดการประชุมขึ้นที่ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับวันเวลาที่ดำเนินการนั้น ทางกองงานพระธรรมทูต จะกำหนดอีกครั้ง รวมทั้งประกาศให้พระธรรมทูตได้รับทราบต่อไป

 “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากพระธรรมทูตขาดความรู้ย่อมส่งผลต่อการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องมาสู่การปฏิบัติของประชาชน ซึ่งมส. และคณะสงฆ์ไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องไม่บิดเบือน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเดินถูกทางในการนำหลักธรรมไปใช้ได้จริงในชีวิต การจัดสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะกำหนดทิศทางให้พระธรรมทูตมีเป้าหมายในการเผยแผ่ที่ชัดเจน และทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคง” รองโฆษก พศ. กล่าว

///////////////////////////////////////////////////