มส.เข้มแนวทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้พระสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบ

0
339

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ตามที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เสนอ โดยกำหนดให้วัดต้องมีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด ให้เห็นชัดเจน มีข้อความชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งระบุโทษปรับตามกฎหมาย และในวัดต้องไม่มีอุปกรณ์ส่งเสริมให้มีการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น พร้อมทั้งให้วัดต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการห้ามขายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัดด้วย โดยที่พระสงฆ์จะต้องเป็นต้นแบบในการดำเนินการดังกล่าว

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สำหรับแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายนั้น ทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ขอหารือมายังพศ. และสำนักอนามัยได้รับไปจัดทำแนวทาง กิจกรรมการดำเนินการ และเสนอให้พศ. พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมมส. และแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบ โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหา แนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย ให้เหมาะสมกับวัดและศาสนสถานนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป