มส.ออกมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 แนะพระเลี่ยง-เลื่อนไปพื้นที่ี่ระบาด ศูนย์พิทักษ์ฯ วอนชี้เป้าแหล่งขายหน้ากากอนามัย

0
629

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ.กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ โดยขอให้พระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว 2.กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าคณะปกครองอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรค 3.กรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดได้  ให้เจ้าคณะปกครองที่อนุมัติหรืออนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 24 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว 4.ให้เจ้าคณะปกครองที่อนุมัติหรืออนุญาตพิจารณางดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุมสัมมนา หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะสงฆ์ออกไปก่อน และขอให้พระภิกษุ สามเณร ที่เดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคปฏิบัติตามมาตรการ และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)โดยเคร่งครัด และให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2  ฝ่าย (ธรรมยุต-มหานิกาย) เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ และปฏิบัติตามต่อไป

ด้านพระครูปลัดกวีวัฒน์  รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้พระสงฆ์หลายรูปที่ต้องทำงานกับชุมชน โรงเรียน เช่น ครูพระสอนศีลธรรม เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยรูป  มีความต้องการหน้ากากอนามัยอย่างมาก แต่ไม่สามารถหามาได้ และได้มีการแจ้งมายังศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการจัดหาหน้ากากอนามัย ดังนั้นหากผู้ใดมีข้อมูลแหล่งในการจัดหาหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ สามารถติดต่อมาได้ที่ตน หรือที่ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ เพื่อจะได้นำไปมอบให้พระสงฆ์ที่ต้องทำงานกับแหล่งชุมชนต่อไป

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า  ในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. ของทุกปี จะมีการจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายวัดออกประกาศงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เช่น วัดยานนาวา วัดราชาธิวาส วัดหัวลำโพง เป็นต้น