มส.ออกกฎตั้ง-ถอดพระสังฆาธิการใหม่ พระพรหมบัณฑิตแจงเหตุแต่งตั้งเจ้าคณะภาคล่าช้า ชี้เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์

0
195

 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน ว่า ศาสนาต้องมีการปรับตัว ไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้ เช่น ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ที่คณะสงฆ์ต้องเตรียมพร้อม และปรับตัว คือ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561  ซึ่งการแต่งตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค ในส่วนที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งตัวจริงได้นั้น  เพราะจะต้องออกกฎมส.ใหม่ จากเดิมที่ใช้กฎมส.ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แต่เมื่อมีพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องยกเลิกกฎมส.ฉบับที่ 24 และออกกฎมส.ใหม่เป็นฉบับที่ 30 โดยที่ประชุมมส.มีมติแล้ว ทั้งนี้สำหรับกฎมส.ฉบับที่ 30 จะนำข้อความส่วนใหญ่มาจากกฎมส.ฉบับที่ 24 และเพิ่มเนื้อหาการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค ที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่นอกจากจะต้องดำเนินการตามกฎมส.แล้ว จะต้องเป็นไปตามพระราชดำริด้วย โดยเมื่อประกาศใช้กฎมส.ฉบับที่ 30 แล้ว จึงจะสามารถดำเนินการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ และเจ้าคณะภาคตัวจริงได้  ส่วนพระสังฆาธิการตำแหน่งอื่นๆ ลงไปถึงในระดับวัด ก็จะต้องรอดูรายละเอียดในกฎมส.ฉบับที่ 30 ด้วยเช่นกัน

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ส่วนงานด้านการเผยแผ่ มีพระทำงานด้านนี้เยอะมาก แต่ไม่มีการรวมศูนย์ จึงไม่สามารถบอกได้ว่า แต่ละปีเราเผยแผ่ในเรื่องอะไร เพราะผู้ปฏิบัติไปคนละทาง ทั้งมีผู้รับผิดชอบเยอะ จนมีระเบียบมส.ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 แต่องค์ประกอบคณะกรรมการยังไม่ครอบคลุม มีแต่คณะสงฆ์สายปกครอง จึงต้องยกเครื่องใหม่ โดยมส.มอบตนให้ไปศึกษาจุดอ่อน แล้วให้ยกร่างระเบียบมส.ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเสนอมส.

พระพรหมบัณฑิต กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆ โดยตอนนี้สถานการณ์การระบาดคลี่คลายแล้ว ที่ประชุมมส.จึงผ่อนปรนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวัด สามารถทำได้ แต่ต้องมีแนวปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัด  อย่าให้วัดเป็นที่แพร่เชื้อ แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมามากกว่า 28 วันแล้ว แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้