มส.หนุนหลักสูตร “สูงวัยสร้างสรรค์รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล”

0
162

นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 20/2566 ได้รับทราบตามที่เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีลิขิตลงวันที่ 18 ก.ค. 2566 แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง  ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้พัฒนาโครงการสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล โดยมีพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ฝ่ายบริหาร เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการรู้เท่าทันจากภัยมิจฉาชีพดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจข้อเท็จจริงภัยมิจฉาชีพดิจิทัล ให้สามารถประยุกต์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า โดยได้มีการพัฒนาชุดความรู้หลักสูตร “สูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล” ที่มีการนำหลักธรรมศีล 5 มาเป็นเครื่องมือในการรู้เท่าทัน และป้องกันการถูกหลอกลวงจากภัยมิจฉาชีพทางออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ และการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ ในการประยุกต์หลักธรรมทางศาสนามารับมือ และการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพดิจิทัล โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายแกนนำกลุ่มผู้สูงอายุรวม 720 คน จากโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และคณะสงฆ์ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีการกำหนดจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “สูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล” ในเขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 4 หน ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิ.ย.2566 – มิ.ย. 2567

*****************************************************************