มส.สั่ง พระพรหมวชิรญาณ ทำแผนปฏิบัติระยะยาวช่วยเหลือพระ-ชาวบ้านประสบภัย ด้านคณะใหญ่ธรรมยุต เสนอ มส. ตั้งรก.จจ. 3 จังหวัดรวด

0
1310

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็พระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุมมส.ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. ในฐานะประธานฝ่ายศาสนสงเคราะห์ ดำเนินการร่างแผนแนวทางการช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ประสบอุบัติภัย ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ หรือภัยต่างๆ เป็นแผนการทำงานระยะยาว เช่น การตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือ การตั้งหน่วยคณะสงฆ์แต่ละจังหวัดในการช่วยเหลือให้ทันท่วงที เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คณะสงฆ์ ก็จะดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว

 

โดยที่ประชุมเห็นว่า นับจากนี้ไปเรื่องศาสนสงเคราะห์ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ เป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น และให้การช่วยเหลือให้ทันท่วงที และต้องมีแผนการทำงานระยะยาวที่ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนโดยเร็ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมมส.ต่อไป

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมมส.ยังได้เห็นชอบตามที่สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เสนอแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.แต่งตั้งให้พระสุทธิสารเมธี(วงศ์ไทย สภวํโส) อายุ 55 ปี พรรษา 34 วิทยฐานะ ป.ธ.4 นักธรรมเอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี  เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 2.แต่งตั้งให้ พระวินัยเมธี(สุพิสิทธิ์ คมนสิทฺโธ) อายุ 50 ปี พรรษา 30 วิทยฐานะ ป.ธ.5 นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และ3.แต่งตั้งให้พระวินัยสุทรเมธี(บังลังก์ ฉินฺนอนฺโธ) อายุ 66 ปี พรรษา 44 วิทยฐานะ นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทยโสธร เจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป