มส.สั่งห้ามพระแต่งบทกลอน-บทกวีเกี่ยวข้องกับการเมือง ระบุไม่เหมาะกับสมณสารูป

0
162

เมื่อวันที่ 11พ.ย.63 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 ได้มีมติให้แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ฝ่าฝืนคำสั่งมส.เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538 และให้แจ้งรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาให้กับเจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาดำเนินการทางวินัย และให้พศ.ทำหนังสือแจ้งประสานไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบสถานะของพระที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูปว่ามีผู้ปลอมบวชหรือไม่ไปแล้วนั้น ก่อนหน้านี้ในการประชุมมส.เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา มส.ยังได้มีการพิจารณาถึงกรณีที่มีพระภิกษุแต่งบทกลอน บทกวี ที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วย โดยสืบเนื่องมาจากได้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (วัดดังกลางกรุง) แต่งบทกลอนที่เกี่ยวข้องทางการเมือง แล้วมีสื่อมวลชนนำออกไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ดังนั้นทางพศ.จึงได้นำเข้าหารือกับที่ประชุมมส. และมส.ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีมติ เรื่อง พระภิกษุแต่งบทกลอนหรือบทกวีที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมส.ให้พศ.แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุม สอดส่อง ดูแล อบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมส. มติ คำสั่ง ประกาศของมส.อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นมาอีก

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า มส.ไม่ได้ห้ามพระภิกษุสามเณรแต่งบทกลอน บทกวี แต่จะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ให้สติ และหากจะมีการนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ควรสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย โดยที่ไม่ควรเขียนบทกลอน บทกวี ที่สร้างความแตกแยกในสังคม เพราะถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณสารูป

///////////////////////////////////////////////////////////////////