มส.สั่งหยุดดำเนินงาน 2 สำนักปฏิบัติธรรมจ.ขอนแก่น จัดตั้งผิดหลักเกณฑ์

0
121

นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 9/2565 ได้พิจารณาตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น(พศจ.ขอนแก่น) มีหนังสือ แจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น มีมติขอยุบเลิกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 45 จัดตั้งขึ้นตามมติมส. ครั้งที่ 7/2555 ตั้งอยู่ที่วัดผาพระนอนพัฒนาราม ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีพระอธิการเดช เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดผาพระนอนพัฒนาราม เป็นเจ้าสำนัก เนื่องจากวัดผาพระนอนพัฒนาราม มีสภาพเป็นที่พักสงฆ์ 2.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 52 จัดตั้งขึ้นตามมติมส. ครั้งที่ 7/2555 ตั้งอยู่ที่วัดป่าโพธาราม ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมี พระครูสุวรรณโพธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดป่าโพธาราม เป็นเจ้าสำนัก เนื่องจากวัดป่าโพธารามมีสภาพเป็นที่พักสงฆ์ ทั้งนี้ตามระเบียบมส. ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2558 ข้อ 8 กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติการเสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ว่า ต้องเป็นวัดตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พศ.โดยกองพุทธศาสนสถาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า วัดผาพระนอนพัฒนาราม และวัดป่าโพธาราม ไม่ปรากฏข้อมูลวัดทั้งสองแห่งในระบบทะเบียนวัดของพศ. และยังไม่ได้รับการประกาศให้ตั้งวัด จึงยังไม่มีสถานะของความเป็นวัดที่ถูกต้อง จึงเห็นควรนำเสนอมส.พิจารณาอนุมัติยุบเลิก เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม ตามระเบียบมส.ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2558 มาตั้งแต่ต้น

ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมส.พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่ไม่ต้องยุบเลิกสำนักปฏิบัติธรรมทั้งสองแห่งดังกล่าว โดยให้งดการดำเนินงานไว้ชั่วคราวก่อน และให้อยู่ในการกำกับดูแลของเจ้าคณะจังหวัดของแต่ละฝ่าย ทั้งรายงานเจ้าคณะปกครองทราบตามลำดับจนถึงมส. เมื่อมีความพร้อมให้ขออนุญาตดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดต่อไป

*****************************************************************