มส.สั่งทุกวัดคุมเข้มต่างชาติใช้พื้นที่ถ่ายหนัง ตามข้อเสนอกรมการท่องเที่ยว ป้องกันภาพไม่เหมาะสม-กระทบภาพลักษณ์

0
572

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2562 นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมส.ได้มีมติรับทราบตามที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือแจ้งว่า กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการพิจารณาอนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 17,18(1) และมาตรา 20 โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทำหน้าที่พิจารณาเนื้อหา ความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีเนื้อหาในลักษณะบ่อนทำลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของประเทศไทย

และได้ขอความอนุเคราะห์ พศ. แจ้งวัดและศาสนสถานที่อยู่ในความดูแล เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารอนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในบริเวณวัดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการถ่ายทำที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ดังนั้นทาง พศ. จึงเห็นควรนำเสนอ มส. เพื่อโปรดทราบ และมอบ พศ. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่ายทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบรายละเอียดตามข้อควรปฏิบัติสำหรับการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในเขตวัด ศาสนสถาน และโบราณสถาน ซึ่งมส.รับทราบ และมอบให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ทั่วประเทศต่อไป

(ชมคลิป)

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มส.ยังรับทราบหลักสูตรการบรรพชาอุปสมบทที่จะใช้สำหรับผู้บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. 2562 จำนวน 6,810 รูป ทั่วประเทศ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,