มส.รับทราบเจ้าคณะจ.สระบุรี “พระธรรมปิฎก” ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ

0
131

ด้านเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนากว่า 20 คน ยื่นหนังสือสำนักพุทธฯ ขอเอกสารข้อเท็จจริงการปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

วันที่ 20 ต.ค. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)​ ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)​ ผ่านระบบออนไลน์ ว่า มส.รับทราบการขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจ.สระบุรี ของพระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวัฑฒโน)​ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี และเจ้าคณะจ.สระบุรี เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้มส.ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมารักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าคณะจ.สระบุรี

ขณะเดียวกันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา ประมาณ 30 คน นำโดยนายธีระ ปัดชาเขียว ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.พศ. รักษาราชการแทน ผอ.พศ. ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม เพื่อขอเอกสารและข้อมูลข่าวสารในกรณีที่มส.ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 ถอดถอนพระสังฆาธิการ 3 รูป พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด และต่อมาเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564  พศ.แถลงข่าวกรณีการถอดถอนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป โดยอ้างว่ามีมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอนแต่งตั้งใหม่ โดยเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา ขอใช้สิทธิตามมาตรา 4 มาตรา 11 วรรค 1 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอเอกสารและข้อมูลข่าวสารกรณีถอดถอนพระสังฆาธิการ 3 รูป ที่พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด  ดังนี้ 1. หนังสือร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด  คือ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน), พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), และพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) 2. รายงานการสอบสวนของเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะหน ซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ 3.หนังสือรายงานการสอบสวนและความเห็นของเจ้าคณะหนที่เสนอเข้ามส.พิจารณา 4.หนังสือของสมเด็จพระสังฆราช เสนอเรื่องถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดที่เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ 5. หนังสือสำนักพระราชวัง กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด โดยขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ขอ ภายในระยะเวลา 15 วัน