มส.ย้ำมติ 30 มิ.ย. ยังไม่ไม่อนุญาตให้พระ-เณรไปต่างประเทศ

0
110

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ได้มีการหารือถึงการเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรโดยทางสำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.) วัดสังเวชวิศยาราม ได้แจ้งมติที่ประชุมศ.ต.ภ. เมื่อวันที่ 15 ก.ค. อนุมัติพระภิกษุสามเณร 48 รูป เดินทางไปต่างประเทศเพื่อนมัสการปูชนียวัตถุสถาน กิจนิมนต์ และช่วยปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติมส.และกฎหมายบ้านเมืองกำหนด ซึ่งพศ.ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 ก.ค. ถึงศ.ต.ภ. เพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจากมส.ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เห็นชอบงดการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตามทางศ.ต.ภ.ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 ส.ค. แล้วมีมติว่าให้สามารถดำเนินการออกหนังสือเดินทางได้ ส่วนการอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัด

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้หากพศ.มีหนังสือแจ้งกรมการกงสุลให้ดำเนินการตามมติศ.ต.ภ. จะทำให้พระภิกษุสามเณรสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ และมติมส.งดการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการชั่วคราว อาจไม่เป็นผล เพราะมติมส.ไม่สามารถบังคับใช้กับหน่วยงานราชการภายนอกได้ ทางพศ.จึงเห็นควรนำเสนอมส. เพื่อพิจารณาว่าทางพศ.จะทำหนังสือถึงกรมการกงสุล ตามมติศ.ต.ภ.ได้หรือไม่ โดยทางมส.ได้พิจารณาและมีมติว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการปลดล๊อคการเดินทางออกนอกประเทศ และมส.ยึดตามแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นมส.ยังคงไม่อนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเดินทางไปต่างประเทศ