มส.มีมติให้วัดทั่วประเทศเจริญพระพุทธมนต์แก่แผ่นดินทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.-5 ธ.ค.63

0
179

เพื่อความเป็นสิริมงคล หวังใช้หลักธรรมช่วยผ่านวิกฤติ ทั้งโรคระบาด และการขัดแย้งทางความคิด พร้อมทั้งมีมติให้พระสงฆ์เทศน์ในวันพระสอนประชาชนให้รู้รักชเพื่อความเป็นสิริมงคล หวังใช้หลักธรรมช่วยผ่านวิกฤติ ทั้งโรคระบาด และการขัดแย้งทางความคิด พร้อมทั้งมีมติให้พระสงฆ์เทศน์ในวันพระสอนประชาชนให้รู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมส.ได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2563 โดยระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่าหากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบและทิศทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติ วิกฤตการณ์ต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ประกอบกับวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2560 ให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันชาติและป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนทุกหมู่เหล่า มส. โดยพศ. จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. เวลา 10.30 น. ทั้งนี้มส.ให้พศ.แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศ ประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในแต่ละจังหวัดดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศต่อไป

(ชมคลิป)