มส.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “พระราชรัตนโสภณ” วัดบางนานอก ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพฯ

0
128

วันนี้ (10 พ.ค.66) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 12/2566 ว่า ที่ประชุมมส.มีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมส. ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอตามที่ พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าคณะภาค 1 รายงานว่า พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2566 เป็นเหตุให้ตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพฯว่างลง จึงเสนอแต่งตั้ง พระราชรัตนโสภณ (เทพธีรวงศ์ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดบางนานอก เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพฯ

นายสุพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบตามที่ พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต) เจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) เสนอตามที่พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจ.เพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) รายงานว่า พระมหาอภิเชษฐ์ สจฺจญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ เจ้าคณะอ.วังโป่ง (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.เพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)

*****************************************************************