มส.มีมติเห็นชอบยก “พระราชวชิราภรณ์” เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ หลังปล่อย “คนนอก” คุมวัดมหาพฤฒาราม

0
558

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ ครั้งที่ 16/2566 โดยภายหลังการประชุม นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ แถลงผลการประชุมมส. ว่า มส.ได้มีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีหนังสือแจ้งมส. ตามหนังสือที่อ้างถึง พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าคณะภาค 1 ได้รับรายงานจาก พระธรรมชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รายงานว่า พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ)​ อายุ 83ปี พรรษา 62 วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2553 รวมเวลาดำรงตำแหน่ง 13 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยตลอดมาจนถึงชราทุพลภาพ สมควรได้รับปลดเปลื้องภาระเพื่อให้พักผ่อน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ พระราชวชิราภรณ์ ได้ปลดเปลื้องภาระ เพื่อให้พักผ่อน หรือรักษาตัว จึงเสนอยกเป็นกิตติมศักดิ์ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามข้อ 39 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้วัดมหาพฤฒาราม ได้ถูกร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และทนายกองทัพธรรม ว่าพระที่ทำหน้าที่ดูแลเจ้าอาวาสวางตัวกีดกันไม่ให้ใครเข้าใกล้เจ้าอาวาส ทั้งได้นำบุคคลจากองค์กรภายนอกเข้ามาควบคุมภายในวัด และแต่งตั้งบุคคลจากองค์กรดังกล่าวเป็นไวยาวัจกร เข้ามาควบคุมและบริหารวัด สร้างความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสามเณร และผู้อาศัยอยู่ในวัด รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปจนไม่กล้าเข้ามาภายในวัด

โดยมีรายงานว่า สำหรับพระเถระที่เจ้าคณะกรุงเทพฯ จะแต่งตั้งให้มาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม เพื่อเข้ามาดูแลวัดเป็นการชั่วคราว คือ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1  ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์กรุงเทพฯ คือ เจ้าคณะกรุงเทพฯ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพฯ และรองเจ้าคณะกรุงเทพฯ

*****************************************************************